Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid
Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.

Ansvarlig samfunnsbygger
Ved å arbeide fokusert innenfor disse områdene mener vi at Baneservice vil posisjonere seg som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge og som en ansvarlig samfunnsbygger. Det vil også være med på å bygge en positiv og sunn forretningskultur og et godt omdømme av selskapet.

Baneservice har som ambisjon å være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i vår bransje, noe som krever et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid. Arbeidet med samfunnsansvar tar utgangspunkt i følgende fem hovedområder, i tråd med eiers føringer:

  • Miljø og klima
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår
  • Forebygging av korrupsjon, åpenhet om pengestrømmer
  • Mangfold og likestilling

Fra strategi til konkrete aktiviteter
Disse hovedområdene ligger til grunn for konkrete aktiviteter som følges opp i virksomheten gjennom året, på de områdene som er relevante for Baneservice. Aktiviteter og målindikatorer for det enkelte år vedtas av styret. I tillegg rapporteres status på måloppnåelse til styret to ganger årlig. Rapporteringen inngår i virksomhetens ordinære målstyringsprosess.

Eier har en årlig gjennomgang av selskapets arbeid med samfunnsansvar som en del av eieroppfølgingen.

Følgende fem fokusområder gjelder for Baneservice’ arbeid med samfunnsansvar i 2018:

Fokusområder, tiltak og mål for oppfølging: (vedtatt i styremøte 5.4.2017)

Fokusområde Vår ambisjon Hovedmål 2017 Måloppnåelse pr. 1. halvår
Helse, miljø og sikkerhet Ingen alvorlige skader H-verdi: < 4

N-verdi: >1400

Alle alvorlige hendelser skal granskes

Miljø og klima Baneservice skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet for klima og miljø i vår bransje Dialog via bansjefora og med BaneNORIvareta kundens miljøkrav i hvert enkelt prosjekt.

Alle større nyinvestering av maskiner skal ha høyeste miljøstandard for utslipp av klimagasser.

Systematisk måling av utslipp fra bilparken

Øke andel elbiler

Velge miljøvennlige løsninger med ue/innleide.

Deponering av farlig avfall til godkjent mottak.

Kildesortering på alle lokasjoner

Redusere bruk av papir.

Ha god risikoforståelse om hvordan klimaendringer og klimapolitiske tiltak kan påvirke vår virksomhet. Være oppdatert på politiske beslutninger og krav

Gjennomføre risikovurdering mhthvordan evt. nye myndighetskrav og skjerpede prosjektkrav kan påvirke vår virksomhet.

Tiltak etter gjennomført risikovurdering.

Ha en bevisst holdning til gevinstene som kan høstes ved tidlig tilpasning til nye klima- og miljøkrav. Vurdere gjennomføringsmodellen vår for raskt å kunne tilpasse oss endrede krav fra myndighet og oppdragsgiver.

Velge miljøvennlige løsninger for gjennomføring av leveransene.

Etikk og etterlevelse Alle som arbeider for eller representerer konsernet skal opptre i hht konsernets etiske retningslinjer Implementere de nye etiske retningslinjene for alle ansatte.

Gjennomgang av de etiske retningslinjer for nyansatte i eget introprogram.

Etiske retningslinjer vedlegges ansettelseskontrakter.

 

Medarbeiderutvikling Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse og holdninger Opprettholde et høyt nivå på inntaket av lærlinger og praksiskandidater

Etablere og starte lederutviklings-program for operative ledere (AL/PL).

Øke antall medarbeidersamtaler fra ca 60 % (2016) til 70 %.

Onboardingsamtale for alle nyansatte ledere (HR) og evalueringssamtale etter fire mnd med nærmeste leder.

Leverandører/underentreprenører Ansvarlige arbeidsforhold og høy miljøstandard hos våre samarbeidsparter Krav som gjenspeiler kundens kravnedfelt i alle kontrakter med underentreprenører og innleide.

Gjennomføre revisjoner i hht kontraktsfestede krav.

 


Her er aktuelle retningslinjer: