Header grafikk

Sikkerhetsstyring og sikkerhetspolitikk

Det overordnede sikkerhetsmålet i Baneservice er:
Vår virksomhet skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller miljø.

Baneservice sin sikkerhetspolitikk:
Alle medarbeidere har et ansvar for at de overordnede målsetningene for virksomheten oppfylles og skal bidra til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetsstyring innebærer å ha kontroll over forhold som kan føre til skader eller ødeleggelser slik at risikoen for skader holdes på et lavest mulig nivå.

Sikkerhetsstyring i Baneservice er ivaretatt ved følgende styrte prosesser:

  • Oppfølging av ytelse relatert til definerte sikkerhetsmål på alle nivå i organisasjonen
  • Gjennomføring av risikoanalyser og oppfølging av tiltak som resultat fra risikoanalyser
  • Oppfølging av innrapporterte HMS-hendelser
  • Gjennomføring av revisjoner og oppfølging av tiltak
  • Gjennomføring av HMS-runder og oppfølging av tiltak
  • Ledelsens gjennomgåelse

Ansvar for sikkerhetsstyringen er definert som et linjeansvar. Det vil si at den enkelte linjeleder har totalansvar for sikkerheten innen for sitt ansvarsområde. Det overordnede ansvaret for sikkerhet har administrerende direktør.

Sikkerhetsstyring er en integrert del av selskapets styringssystem. Styringssystemet er tilgjengelig på selskapets intranett, Infosporet.

Rapportering og varsling
Linjeleder er ansvarlig for at samtlige hendelser og tilløp til hendelser blir rapportert.

Rapportering følger den formelle organisasjonsstrukturen både internt og overfor eksterne myndigheter.