Etikk og samfunnsansvar

Baneservice skal være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen fordi vi mener at det bidrar til å bygge en positiv og sunn forretningskultur, et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og et godt omdømme for selskapet. 

Å være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen, krever et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid. I Baneservice tar arbeidet med samfunnsansvar utgangspunkt i følgende fem hovedområder, i tråd med eiers føringer:

  • Miljø og klima
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår
  • Forebygging av korrupsjon, åpenhet om pengestrømmer
  • Mangfold og likestilling

Fra strategi til konkrete aktiviteter
Disse hovedområdene ligger til grunn for konkrete aktiviteter som følges opp i virksomheten gjennom året, på de områdene som er relevante for Baneservice. Aktiviteter og målindikatorer for det enkelte år vedtas av styret. I tillegg rapporteres status på måloppnåelse til styret to ganger årlig. Rapporteringen inngår i virksomhetens ordinære målstyringsprosess.

Eier har en årlig gjennomgang av selskapets arbeid med samfunnsansvar som en del av eieroppfølgingen.

Følgende fem fokusområder gjelder for Baneservice’ arbeid med samfunnsansvar i 2020:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Miljø og klima
  • Etikk og etterlevelse
  • Medarbeiderutvikling
  • Antikorrupsjon

Åpenhetsloven
Krav om informasjon etter § 6 i åpenhetsloven kan sendes til Astri Thuesen på e-post astthu@baneservice.no

Aktuelt fra Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid

Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.