Sikkerhetsstyring og sikkerhetspolitikk

Det overordnede sikkerhetsmålet i Baneservice er at vår virksomhet ikke skal medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.

Politikk for sikkerhet og arbeidsmiljø

Poltikk for sikkerhet og arbeidsmiljø er forankret i selskapets verdier:

 • Ledelsen setter HMS høyt på agendaen og går foran som et godt eksempel
 • Ulykker og skader forebygges og reduseres gjennom et systematisk arbeid i forhold til fastsatte målsetninger
 • Arbeidet for å sikre de ansattes helse og sikkerhet inngår som en naturlig og integrert del av vår virksomhet hvor alle de ansatte deltar – best sammen
 • Alle tar ansvar for sikkerheten og sine kollegaer
 • Vi er en fremtidsrettet organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger

Gjennomføring av sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring er alle systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de målene man har satt seg.

Sikkerhetsstyring i Baneservice er ivaretatt ved blant annet følgende styrte prosesser:

 • Oppfølging av ytelse relatert til definerte sikkerhetsmål på alle nivå i organisasjonen
 • Gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av tiltak som resultat fra risikovurderinger
 • Oppfølging av innrapporterte HMS-hendelser
 • Gjennomføring av revisjoner og oppfølging av tiltak
 • Gjennomføring av HMS-/vernerunder og oppfølging av tiltak
 • Ledelsens gjennomgang

Ansvar for sikkerhetsstyringen er et linjeansvar. Det vil si at den enkelte linjeleder har totalansvar for sikkerheten innenfor sitt ansvarsområde. Det overordnede ansvaret for sikkerhet har administrerende direktør. 

Sikkerhetsstyring er en integrert del av selskapets styringssystem; Landax.

Rapportering og varsling
Linjeleder er ansvarlig for at samtlige hendelser og tilløp til hendelser blir rapportert.

Rapportering følger den formelle organisasjonsstrukturen både internt og overfor eksterne myndigheter. 

Aktuelt fra Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid

Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.