Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

De tre grunnleggende verdiene; Ansvarlig, Fremtidsrettet og Best sammen skal kjennetegne Baneservice, og brukes aktivt i hele virksomheten. Sammen med visjonen «Først i sporet» og forretningsidéen om å være «den ledende leverandøren av tjenester og produkter til baneteknisk infrastruktur» danner dette grunnlaget for overordnede mål og strategier, som skal sikre god lønnsomhet og verdiskaping i alle deler av virksomheten.

God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar. Som et heleid selskap av Staten følger Baneservice eiers prinsipper for god eierstyring, ref. Statens eierskapsmelding fra 2019 (Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper). I tråd med eiers føringer skal Baneservice også følge den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018, jf. www.nues.no.

Styret skal årlig vurdere Baneservice’ prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse. Det er avlagt en redegjørelse i samsvar med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018. Etterlevelsen av anbefalingene er tilpasset Baneservice’ størrelse og kompleksitet.

I dokumentet Eierstyring og selskapsledelse - 2020 redegjøres det for status på følgende 15 punkter og hvordan disse er fulgt opp i Baneservice i 2020. 

• Eierstyring og selskapsledelse
• Virksomhet, strategi og mål
• Selskapskapital og utbytte
• Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
• Fri omsettelighet
• Generalforsamling
• Valgkomité
• Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
• Styrets arbeid
• Risikostyring og internkontroll
• Godtgjørelse til styret
• Godtgjørelse til ledende ansatte
• Informasjon og kommunikasjon
• Selskapsovertakelse
• Revisor