Etikk og samfunnsansvar

Baneservice skal være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen fordi vi mener at det bidrar til å bygge en positiv og sunn forretningskultur, et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og et godt omdømme for selskapet. 

Å være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen, krever et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid. I Baneservice tar arbeidet med samfunnsansvar utgangspunkt i følgende fem hovedområder, i tråd med eiers føringer:

  • Miljø og klima
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår
  • Forebygging av korrupsjon, åpenhet om pengestrømmer
  • Mangfold og likestilling

Fra strategi til konkrete aktiviteter
Disse hovedområdene ligger til grunn for konkrete aktiviteter som følges opp i virksomheten gjennom året, på de områdene som er relevante for Baneservice. Aktiviteter og målindikatorer for det enkelte år vedtas av styret. I tillegg rapporteres status på måloppnåelse til styret to ganger årlig. Rapporteringen inngår i virksomhetens ordinære målstyringsprosess.

Eier har en årlig gjennomgang av selskapets arbeid med samfunnsansvar som en del av eieroppfølgingen.

Følgende fem fokusområder gjelder for Baneservice’ arbeid med samfunnsansvar i 2020:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Miljø og klima
  • Etikk og etterlevelse
  • Medarbeiderutvikling
  • Antikorrupsjon

Recent articles from Baneservice

Sikkerhetsstyring og sikkerhetspolitikk

Det overordnede sikkerhetsmålet i Baneservice er at vår virksomhet skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller miljø.