Sikkerhetsstyring og sikkerhetspolitikk

Det overordnede sikkerhetsmålet i Baneservice er at vår virksomhet skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller miljø.

Sikkerhetspolitikk i Baneservice

Alle medarbeidere har et ansvar for at de overordnede målsetningene for virksomheten oppfylles og skal bidra til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetsstyring innebærer å ha kontroll over forhold som kan føre til skader eller ødeleggelser slik at risikoen for skader holdes på et lavest mulig nivå.

Sikkerhetsstyring i Baneservice er ivaretatt ved følgende styrte prosesser:

  • Oppfølging av ytelse relatert til definerte sikkerhetsmål på alle nivå i organisasjonen
  • Gjennomføring av risikoanalyser og oppfølging av tiltak som resultat fra risikoanalyser
  • Oppfølging av innrapporterte HMS-hendelse
  • Gjennomføring av revisjoner og oppfølging av tiltak
  • Gjennomføring av HMS-runder og oppfølging av tiltak
  • Ledelsens gjennomgåelse

Ansvar for sikkerhetsstyringen er definert som et linjeansvar. Det vil si at den enkelte linjeleder har totalansvar for sikkerheten innenfor sitt ansvarsområde. Det overordnede ansvaret for sikkerhet har administrerende direktør. 

Sikkerhetsstyring er en integrert del av selskapets styringssystem; Landax.

Rapportering og varsling
Linjeleder er ansvarlig for at samtlige hendelser og tilløp til hendelser blir rapportert.

Rapportering følger den formelle organisasjonsstrukturen både internt og overfor eksterne myndigheter. 

Recent articles from Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Baneservice skal være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen fordi vi mener at det bidrar til å bygge en positiv og sunn forretningskultur, et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og et godt omdømme for selskapet.